Noc kostelů 2019

Mi jitten li Ž 55,7 Kdyby mi dal někdo křídla jako má holubice, uletěl bych a měl klid.

Kol beRamá Jer.31,15 Toto praví Hospodin: V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel

Adon Olam Pán všehomíra, jenž panoval dříve, než bylo cokoli stvořeno. Ve chvíli, kdy svou vůlí učinil vše, tehdy byl nazván Jménem Svým – Král. Až dokoná to všechno, On, bázeň a strach budící, bude panovat sám jediný. On byl a je a bude ve Své nádheře. On je Jeden a není žádný druhý, aby mohl vládnout jako Jemu roven. Bez počátku a bez konce, taková je Jeho moc a vláda. On je můj Bůh a můj živý Spasitel a má Skála v den soužení. Můj prapor je a úkryt můj, podíl v mém poháru v den prosebného volání. Do jeho rukou odevzdám svou duši, když se probouzím a když jdu spát. A když mě má duše opustí, se mnou je Hospodin, nebudu se bát.

Hava nagila Radujme se a buďme šťastní. Procitněte, procitněte, bratři! Procitněte se šťastným srdcem.